INSTITUT J. SERRAT I BONASTRE

ESO i Batxillerat

logoconsorci

cd logo v1

logo alexia

esf3.png

certificat2015

Missió, Visió i Valors  

Missió

Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a les lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat i que puguin accedir a estudis posteriors i/o incorporar-se al món laboral en les millors condicions possibles.

A través de la preparació acadèmica, el seguiment, l’orientació tutorial i l’educació en valors, volem aconseguir que els nostres alumnes siguin persones autònomes i competents que puguin relacionar-se i viure en societat de manera responsable, solidària i respectuosa amb les persones i l’entorn.

Visió

L’Institut Josep Serrat I Bonastre vol ser un centre educatiu plenament reconegut en el seu entorn, Gràcia i Sarrià - Sant Gervasii, com un centre de qualitat.

Tant en l’ensenyament secundari obligatori com en els batxillerats, volem que, per als alumnes i per a les famílies, l’Institut sigui un referent que doni plena confiança per l’alt nivell de formació que s’hi ofereix.

Valors

1. El nostre Institut, com a centre públic que és, es manifesta aconfessional. Respectarem la diversitat i pluralitat de concepcions i creences existents en la nostra comunitat educativa, procurant vetllar perquè siguin presents en la tasca educativa diària aquells valors ètics que han anat conformant la nostra identitat cultural.

2. L’Institut té com a llengua vehicular, la catalana. Tanmateix, en el marc del Projecte Lingüístic de Centre, es garanteix la normal utilització d’aquesta llengua en tots els processos i altres aspectes organitzatius del centre, tant pel que fa a les relacions i comunicacions internes com externes. El PCC i les diferents programacions de matèries tenen cura del procés d’ensenyament aprenentatge de les llengües en el centre.

3. Volem ser una escola integradora per tots, sense discriminació per raó d’origen, sexe, aptituds o creences. Això no vol dir, de cap manera, una escola uniforme, sinó que suposa educar en el respecte de les peculiaritats de cadascú i en l’estima per la diversitat, el pluralisme i la democràcia

4. L’Institut també considera altres valors, com són: la promoció de la pau, la cooperació i la solidaritat, el civisme, la sostenibilitat ambiental i la promoció de la salut, de forma que en la vida quotidiana del centre, aquests valors, s’exerceixin amb responsabilitat i formin part de les relacions interpersonals i socials.

5. Per respecte al pluralisme i valors democràtics en el nostre Institut, els membres de la comunitat educativa hauran d’evitar activitats que tinguin com a finalitat l’adoctrinament i/o l’expressió d’idees que contradiguin els valors enunciats anteriorment.

6. Els membres de la comunitat educativa hauran de tenir la llibertat d’expressar la seva opinió, de manera educada, individualment o a través dels seus representants en el moment i llocs adients. Hem de potenciar el diàleg com a mitjà per a resoldre els conflictes.

Política de qualitat

L’Institut Josep Serrat i Bonastre és un centre públic amb una trajectòria exemplar i de referència tant en el districte de Gràcia com en el de Sarrià-Sant Gervasi.

La nostra Política de Qualitat ha estat, i estarà sempre, d’acord amb satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i les de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual té en compte els següents referents:

  • La dimensió personal dels alumnes, que exigeix la satisfacció de llurs necessitats formatives.
  • La dimensió familiar. Els pares i les mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills/es.
  • La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís vers la satisfacció del professorat, personal d’administració i serveis, empreses, universitats i institucions.
  • La dimensió social, que reclama la millora de la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i el desenvolupament de la societat.
  • El compliment i l’actualització dels objectius de qualitat i dels requisits legals i reglamentaris establerts per l’Administració Educativa i que li són d’aplicació.

La direcció de l’Institut es compromet a comunicar la Política de Qualitat a tot el personal de l’Institut i als receptors del nostre servei.

La direcció es compromet a administrar de forma adient els recursos de l’Institut per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat.

La Política de Qualitat de l’Institut es revisa per tal d’adaptar-la als canvis que contínuament es produeixen en la societat.

Tots els estaments de l’Institut en general, i la direcció en particular, accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat a l’Institut, revisant, quan calgui, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que ens ha encomanat la societat.

AGENDA

Gener 2022
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Punt JIP